DANH SÁCH CÁC GIÁO TRÌNH THUỘC NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN  ngày     tháng       năm 2015

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh)